Regulamin polskiemilf.com

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA ("WARUNKI"). NINIEJSZE WARUNKI REGULUJĄ KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I USŁUG OFEROWANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A CB Media, Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, MK42 8PL Bedford, Wielka Brytania

ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT I BYĆ PEŁNOLETNI ORAZ POSIADAĆ ZGODĘ PRAWNĄ W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ MIESZKA LUB PRZEBYWA.

Akceptacja warunków użytkowania.


Niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki") stanowią wiążącą umowę między użytkownikiem a CB Media Ltd. ("CB Media Ltd."). ("CB Media Ltd.", "CB Media Limited", "CB Media", "my", "nas" lub "nasz") i regulują korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej CB Media Ltd. polskiemilf.com ("Strona internetowa") oraz treści, produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej (łącznie ze Stroną internetową, "Usługi"). Uzyskując dostęp do Usług, przeglądając je lub korzystając z nich, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat i jest pełnoletni oraz posiada zgodę prawną w jurysdykcji, w której mieszka lub przebywa, a także wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien sprawdzać, klikać ani w inny sposób wyrażać zgody na niniejsze Warunki, a także powinien natychmiast opuścić tę stronę i nie uzyskiwać dostępu ani nie korzystać z Witryny ani żadnych innych Usług. Na naszą prośbę użytkownik wyraża zgodę na podpisanie nieelektronicznej wersji niniejszego Regulaminu.

1. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu polskiemilf.com (zwanego dalej Serwisem) a także prawa i obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
1.2. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usług dostępnych w Serwisie.
2. Postanowienia ogólne

2.1. Każdy potencjalny Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed rejestracją. Dokonanie rejestracji na niniejszym Serwisie oznacza, iż Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
2.2. Serwis jest udostępniony pod adresem polskiemilf.com
2.3. Administrator informuje, że nazwa polskiemilf.com podlega ochronie i jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP.
2.4. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w Internecie systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora. Jednocześnie Administrator zastrzega, że niektóre z oferowanych usług mogą być odpłatne.
2.5. Celem Serwisu jest świadczenie usług związanych z pośrednictwem zawierania znajomości, a także przesyłanie wiadomości pomiędzy osobami, które ukończyły 18 lat.
2.6. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, inne odpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
2.7. Administrator zastrzega sobie prawo tworzenia na Serwisie fikcyjnych profili użytkowników, prezentujących postacie nierzeczywiste.
3. Wymogi techniczne

Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń, które pozwalają na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiających wyświetlanie stron www z włączoną obsługą plików „cookies”.
4. Płatności

4.1. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jest odpłatne.
4.2. Płatności można dokonać:
a. karta kredytową
b. za pomocą SMS

4.2.1. Opłata z tytułu rejestracji płatna karta kredytową wynosi:
 • 29,90 zł za 1 miesiąc,
 • 77,70 zł za 3 miesiące,
 • 137,40 zł za 6 miesięcy i
 • 226,80 zł za rok.

Opłaty będą pobierane automatycznie do czasu, gdy użytkownik nie zrezygnuje z usługi w formie pisemnej wysyłając swoją rezygnację w terminie minimalnie 7 dni przed ukończeniem członkostwa na adres Operatora strony podany w O nas. Otrzymanie pisemnego wypowiedzenia będzie potwierdzone w ciągu 7 dni.

4.2.2. Opłata za pomocą SMS:
 • 29,90 zł za 1 miesiąc.

Aktualne ceny za członkostwo znajdują się na stronie z płatnościami.

4.2.3.1. Uwagi ogólne dotyczace członkowstwa płatnego wiadomością SMS

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 • GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
 • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
 • Premium MT – wiadomość SMS/MMS MT, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Serwisu, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS/MMS MT;
 • produkty multimedialne – produkty dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne w serwisie polskiemilf.com, oferowane za pośrednictwem Serwisów Premium MT;
 • Usługa “Serwis Premium MT” – interaktywny serwis dostępny dla abonentów sieci Operatorów GSM za pośrednictwem Premium MT.
 • link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.

Każdy abonent, który przystępuje do korzystania z Serwisu i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium MT lub poprzez dedykowaną stronę internetową (dalej Użytkownik), przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.4.2.3.2. Zasady korzystania z serwisów

a) Serwis może zostać zamówiony za pomocą telefonu komórkowego lub w przypadku wybranych serwisów, za pośrednictwem dedykowanej serwisowi strony internetowej.
Aby aktywować Serwis należy:

b) Wysłać ze swojego numeru telefonu pod Numer Premium MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie subskrybowanego Serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).

b.1) Serwisy dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkownik, przystępując do korzystania z usługi oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. W przypadku, gdy
Użytkownik proszony dodatkowo o złożenie stosownego oświadczenia o swojej pełnoletniości za pośrednictwem telefonu, nie uczyni tego, CT zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od dostarczenia zamówionego serwisu dedykowanego wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkownik zamawiający serwisy dedykowane dla osób pełnoletnich bierze na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za skutki korzystania z tych usług i podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

b.2) W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcje danego Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, należy wpisać w specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Serwisu, numer telefonu, dla którego dany Serwis ma zostać uruchomiony. Następnie na wskazany numer telefonu wysłany zostanie specjalny kod weryfikacyjny, który w celu zakończenia zamówienia Serwisu, należy wpisać w odpowiednim polu formularza internetowego.

c) Użytkownik otrzyma potwierdzenie o skutecznej aktywacji Serwisu, o sposobie, częstotliwości i koszcie otrzymania Serwisu a także o dokładnym sposobie wypisania się z Serwisu. Komunikat wysłany jest bezpośrednio przez Operatora GSM.

d) Użytkownik płaci tylko za Premium MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

e) Wiadomości w ramach realizacji Serwisu wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej.

f) Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu (punkt 4.2.3.2a)

g) Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.

h) Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

i) Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów sieci GSM.

j) Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.

k) Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

l) Reklamacje dotyczące błędnego naliczania opłat należy składać u właściwego Operatora GSM.
m) Każda reklamacja winna zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenieUżytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

Aktualne ceny za członkostwo znajdują się na stronie z płatnościami.

Zwrot płatności: Ważne informacje
Jeśli zdecydowałeś się poprosić o zwrot płatności, chętnie udzielimy Ci niezbędnych informacji.

Procedura żądania zwrotu pieniędzy:
Skontaktuj się z nami: Prosimy o kontakt w celu złożenia wniosku o zwrot płatności za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub e-mailem.
Podaj szczegóły: Żądając zwrotu pieniędzy, należy podać następujące informacje:
- Nazwa użytkownika
- Adres e-mail powiązany z kontem
- Data i kwota płatności, której dotyczy wniosek o zwrot środków
- Powód zwrotu pieniędzy
Przetwarzanie wniosku: Po otrzymaniu wniosku o zwrot pieniędzy nasz zespół natychmiast go przetworzy. Staramy się odpowiadać na wnioski tak szybko, jak to możliwe i przekazywać szczegółowe informacje na temat kolejnych kroków.

Ważne informacje:
Ramy czasowe: Należy pamiętać, że ramy czasowe przetwarzania zwrotów mogą się różnić w zależności od metody płatności i zasad bankowych. Staramy się jednak przetwarzać wszystkie wnioski tak szybko, jak to możliwe.
Warunki zwrotu kosztów: Zwroty są możliwe za niewykorzystane usługi zgodnie z naszymi warunkami użytkowania. Jeśli nie korzystałeś z usługi, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. W niektórych przypadkach zwroty mogą podlegać obowiązującym zasadom i warunkom.
Płatności dokonywane przez osoby trzecie: Jeśli użytkownik dokonał płatności za pośrednictwem strony trzeciej (np. bramek płatniczych), prosimy o kontakt z odpowiednią instytucją w celu uzyskania informacji na temat jej polityki zwrotów.

5. Polityka Prywatności

5.1. Użytkownikom nie są udostępniane jakiekolwiek dane osobowe innych Użytkowników, poza nazwą Użytkownika przybraną podczas rejestracji.
5.2. Użytkownik korzystający z Serwisu pozostaje anonimowy. Przekazywanie danych osobowych w tym numerów telefonów, adresów e – mail, oraz innych informacji (np. Skype, AOL Instant Messenger, Gadu-Gadu etc.) mogących służyć komunikacji poza serwisem jest niedopuszczalne. Informacje takie będą usuwane za pomocą środków technicznych nie ingerujących w tajemnicę korespondencji.
5.3. Serwis nie udostępnia adresów mailowych Użytkowników.
5.4. Zdjęcia nie są publikowane poza Serwisem.
5.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za podszywanie się pod dane innej osoby i upubliczniania jej danych osobowych oraz informacji jej dotyczących.
5.6. Administrator nie gwarantuje użytkownikom, że dzięki portalowi dojdzie do bezpośredniej konfrontacji z partnerem.
5.7. Jeżeli profil nie będzie zmieniony lub używany dłużej niż rok, administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, zmazania ewentualnie wykorzystania danych profilowych.
5.8. Administrator z należytą starannością zabezpieczy dane dotyczące Użytkowników przed ingerencją w nie osób trzecich, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za możliwą utratę danych, która nastąpiła bez jego woli i wiedzy.
5.9. Rejestrowane i publikowane są tylko te informacje o Użytkowniku, które Użytkownik sam wybrał do opublikowania. Zarejestrowany użytkownik będzie miał możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich informacji osobowych.
5.10. Użytkownik wyraża zgodę na utworzenie przez operatora strony w jego imieniu bezpłatnego konta użytkownika na jednej z naszych stron partnerskich. Konto to będzie zwolnione z opłat i zapewni użytkownikowi możliwość dostępu do dodatkowych usług (takich jak kamery na żywo, czaty na żywo itp.).
6. Warunki i zasady korzystania z serwisu

6.1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna.
6.2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
6.3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
6.4. Po dokonaniu opłaty Użytkownik ma możliwość porozumiewania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu z innymi Użytkownikami Serwisu.
6.5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu. Dokonanie rejestracji na niniejszym Serwisie oznacza, iż Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
6.6. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Serwisu lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Serwisu, jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta jest warunkiem założenia konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Dotyczy to zwłaszcza produktów zewnętrznych oraz systemów transmisyjnych. Użytkownik ma oczywiście prawo zrezygnować w dowolnej chwili z dostarczania poczty. Odbywa się to szybko i łatwo za pomocą linku, który jest zawarty w każdej wiadomości. Cofnięcie tej zgody jest także równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
6.7. Warunkiem rejestracji jest posiadanie adresu email oraz wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym zgodnie ze stanem faktycznym.
6.8. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w celu pisania wiadomości. Każde kolejne kolejne będzie usuwane przez zarządcę portalu.
6.9. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczenie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich.
6.10. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi plikami lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością Serwisu poprzez zalogowanie się na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian w profilu Użytkownika.
6.11. Użytkownik ma możliwość w trakcie 14 dni od rejestracji napisać bezpłatnie aż 140 flirtów do innych użytkowników (10 flirtów dziennie odnawiających się co 24 godziny) i tym samym dowiedzieć się, czy są oni zainteresowani zapoznaniem. Po 14 dniach możliwość pisania do innych oraz czytanie przychodzących wiadomości zostaje zablokowana. Odpowiadanie na wiadomości możliwe jest jedynie dla użytkowników z aktywnym kontem VIP.
6.12. Użytkownik posiadający aktywne konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto. Likwidacja konta jest równoznaczna z usunięciem z Serwisu wszystkich plików i treści pochodzących od Użytkownika.
6.13. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usług Serwisu w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, przesyłając nazwę użytkownika, hasło oraz adres email podany przy rejestracji do administracji z klauzulą ‘usuń mój profil’.
6.14. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane przez Serwis nie może zostać usunięte przez Użytkownika
6.15. Serwis ma prawo zablokowania dostępu do usług odpłatnych oraz usunięcia informacji (np. wiadomości) związanych z usługami odpłatnymi, jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności za korzystanie z Serwisu. O nieuregulowaniu należności i możliwości zablokowania usług odpłatnych Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
6.16. Użytkownik zgadza się uiścić stosowne opłaty za Usługi zgodnie z warunkami płatności zawartymi w niniejszym Regulaminie [lub przedstawionymi w Serwisie lub zawartymi w Regulaminie Płatności stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu], jeżeli takowe obowiązują. W przypadku likwidacji Serwisu, likwidacji konta Użytkownika lub blokady konta Użytkownika spowodowane naruszeniem regulaminu wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
6.17.Jeśli płatność nie jest możliwa (niewystarczające saldo konta lub inne przyczyny, za które odpowiedzialność ponosi klient) lub klient anuluje opłatę członkowską bez uzasadnienia, klient jest zobowiązany do poniesienia wszystkich wynikających z tego kosztów. Te późniejsze koszty obejmują opłaty rozliczeniowe i rozrachunkowe, a także opłaty za obciążenie zwrotne, które są naliczane dostawcy przez bank lub wystawcę karty lub dostawcę usług rozliczeniowych (z powodu obciążenia zwrotnego spowodowanego przez klienta) i różnią się w zależności od metody płatności i zaangażowanego banku (wystawcy karty / dostawcy usług rozliczeniowych). W przypadku polecenia zapłaty zostanie naliczona opłata w wysokości 7 €, a w przypadku polecenia zapłaty kartą kredytową do 50 €. Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przekazania zaległego roszczenia firmie windykacyjnej, która na podstawie pełnomocnictwa ściągnie zaległe kwoty. Wszelkie wynikające z tego koszty ponosi oczywiście również użytkownik.
Operator tej platformy randkowej zastrzega sobie prawo do tworzenia i wykorzystywania wirtualnych profili w celu zwiększenia rozrywki i atrakcyjności usługi. Te wirtualne profile mogą być tworzone w celu poprawy doświadczenia użytkownika i mogą być wykorzystywane do interakcji z innymi użytkownikami. Ponadto, w ramach tej usługi, animowane wiadomości mogą być dołączane w celu dodania rozrywki i lekkości do środowiska użytkownika. Te animowane wiadomości są częścią naszych starań, aby zapewnić użytkownikom wciągające i urzekające środowisko randkowe. Korzystając z tej platformy, użytkownicy zgadzają się, że mogą być narażeni na wirtualne profile i animowane wiadomości w ramach usług świadczonych przez ten portal.
7. Tryb reklamacyjny

7.1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z działaniami Serwisu na adres Operatora strony podany w O nas.
7.2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w języku polskim.
7.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego login,imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
7.4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Serwis zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Serwis.
7.5. Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie przez Administratora fikcyjnych profili.
8. Czynności niedopuszczalne

8.1. Zabrania się zamieszczania na Serwisie przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich treści obraźliwych, zniesławiających, i pogróżek lub innych treści, którzy mogłyby być traktowane bądź jako przestępstwo bądź jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a także wszelkie treści których zmieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści obejmują, ale nie ograniczają się do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody. Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się do:
a. programów z wirusami i/lub środków naruszających bezpieczeństwo niniejszego Serwisu i/lub innych stron;
b. wniosków lub reklam;
c. propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do podjęcia nielegalnej działalności;
d. prywatnej informacji dotyczącej dowolnej osoby, takiej jak numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne lub inne dane osobowe;
e. podwójne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji lub publikowanie, wysyłanie, ładowanie, przechowywanie, sprzedaż lub rozpowszechnianie innych obraźliwych treści;
f. działalności komercyjnej;
g. podejmowania jakichkolwiek czynności niezwiązanych z działalnością Serwisu.
8.2. Oceny charakteru treści, informacji lub pliku dokona samodzielnie Administrator.
8.3. Informacje zawarte na Serwisie mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z polskim prawem.
8.4. Treści niezgodne z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Użytkownika będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
9. Odpowiedzialność

9.1. Odpowiedzialność za działania niezgodne z polskim prawem i wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu ponosi Użytkownik.
9.2. Wszelkie treści publikowane na Serwisie przez podmioty inne niż obsługa Serwisu należą do ich autorów. Serwis nie gwarantuje poprawności tych treści, ich kompletności czy przydatności do jakiegokolwiek celu. Serwis nie będzie odpowiadał za takie treści, a także za rezultaty wykorzystywania ich przez Użytkowników.
9.3. Administrator zastrzega sobie prawo, nie będące jednak obowiązkiem, do monitorowania wszelkich publikowanych treści i usuwania tych, które nie są zgodne z niniejszym regulaminem lub prawem.
9.4. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym Administrator:
a. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji, ulepszenia Serwisu lub dodawania usług, systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników;
b. zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania Serwisu w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie, w tym także blokowania dostępu dla wybranych użytkowników, wybranych witryn lub wybranych adresów IP;
c. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika na Serwisie oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika (w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego użytkownika w zakresie umieszczenia danego pliku lub komentarza w serwisie oraz w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa);
d. zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.
9.5. Z tytułu działań Serwisu określonych we wcześniejszym punkcie Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Serwisu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
9.6. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Serwisu w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Serwis oświadcza, iż może usuwać pliki, w przypadku, gdy w abonament nie został zapłacony w zakreślonym terminie.
9.7. Serwis nie odpowiada:
a. za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu;
b. za treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności plików, komentarzy i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu;
c. za szkody wynikłe: naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika;
e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta Użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez Użytkownika, w szczególności, gdy istnieją wątpliwości, co do legalności takich treści (np., gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż naruszone zostały prawa innych osób lub Użytkownik nie ma praw do publikacji danej treści);
f. Serwis w zakresie wszystkich usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności, gdy brak możliwości działania serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Serwis nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec); Serwis deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum;
g. Administrator nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.
h. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkowników na Serwisie.
9.8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani dowolnej strony trzeciej za postępowanie Użytkownika lub działania innych Użytkowników.
9.9. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich, praw własności intelektualnych, praw do znaku towarowego, lub innych praw osób trzecich, fizycznych lub prawnych, bądź łamanie przepisów prawa albo łamiące dobre obyczaje.
9.10. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy publikowania przesłanych plików. Odmowa publikacji plików może dotyczyć również niedopuszczonego formatu plików i ich rozmiarów.
9.11. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tzw. "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za kradzieże plików z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.
9.12. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, koszty, utracone przychody, utracone korzyści w związku z utratą danych zgromadzonych w systemach komputerowych, brakiem dostępu do Serwisu, usterek, awarii, przerwy technicznej, lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
9.13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji i informacji podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
9.14. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
9.15. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, że w przypadku zmiany właściciela, połączenia, lub przejęcia Serwisu niniejszy regulamin jak i wszystkie jego postanowienia włączone w jego treść mogą zostać w sposób automatyczny przekazane osobie trzeciej na zasadzie wyłącznego uznania przez właściciela Serwisu.
10. Usuwanie i blokowanie kont użytkowników

Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika lub poszczególne usługi jeżeli:
10.1. Użytkownik naruszył warunki Regulaminu lub jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu, lub działania Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, jego Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia lub może zostać ograniczona dostępność pewnych funkcji dla Użytkownika czasowo lub bezterminowo w zależności od wyłącznego uznania Serwisu;
10.2. Użytkownik narusza Regulamin jeżeli posiada więcej niż jedno konto;
10.3. Użytkownik w szczególności korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
10.4. Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora w Regulaminie;
10.5. Użytkownik w okresie jednego miesiąca od zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu przez Administratora powinien skontaktować się z administratorem w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku jeżeli Użytkownik, nie dokona żadnych działań w celu usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania Konta lub poszczególnych usług Administrator może zdecydować o usunięciu Konta;
10.6. Użytkownik swoimi działaniami destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki takich niedozwolonych działań;
10.7. W przypadku braku aktywności użytkownika dłuższej niż 60 dni może dojść do usunięcia jego konwersacji, odwiedzających profil, ocenionych profili jak i również samego profilu. (Dotyczy to tylko kont które nie mają aktywnego członkostwa VIP.)
11. Zmiana Regulaminu

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny;
11.2. W wypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Jednocześnie Administrator wyśle na podane przez Użytkowników adresy e-mail informację o dokonaniu zmiany Regulaminu oraz o fakcie umieszczenia tekstu jednolitego na łamach Serwisu.
11.3. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Użytkownik składa oświadczenie o treści:
„Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.”
11.4. Złożenie powyższego oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem.
11.5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem, a następnie usunięciem konta Użytkownika.
11.6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
11.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem polskiemilf.com
12. Prawa autorskie

Serwis nie wyraża zgody na drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu dla użytku osobistego oraz komercyjnego. Serwis jak i jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane, chyba, że Serwis wyrazi na to pisemną zgodę.
13. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie związane z nim spory lub roszczenia podlegają prawu Wielkiej Brytanii i zgodnie z nim będą interpretowane. Strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Wielkiej Brytanii w rozstrzyganiu wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków.
14. Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiej ustawy Kodeks cywilny oraz innych odpowiednich regulacji prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.)
14.2. Wszelkie spory, których stroną będzie Serwis będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla Użytkownika.

Ten Regulamin obowiązuje od dnia (16.09.2013)
Copyright 2024 polskiemilf.com